Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar operatörens kontaktuppgifter i avsnittet "Information om den registeransvarige" i denna sekretesspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig i första hand om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.

2. värdskap

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Extern hosting

Denna webbplats har en extern värd. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdföretagets/värdföretagens servrar. Detta kan omfatta IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, åtkomst till webbplatsen och andra data som genereras via en webbplats.

Extern hosting utförs i syfte att fullgöra avtal gentemot våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 para. 1 lit. b GDPR) och i intresse av säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vårt online-erbjudande av en professionell leverantör (art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Våra värdar kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina prestationsåtaganden och följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

Vi använder följande hoster(s):

HostPress GmbH
Bahnhofstrasse 34
66571 Eppelborn

Behandling av order

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen och som garanterar att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är

Pica-Marker GmbH
Picastrasse 5
91356 Kirchehrenbach

Telefon: +49 9191 / 320 403-0
E-post: info@pica-marker.com

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Lagringstid

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringstider enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR, i den mån särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med artikel 9.1 i GDPR. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer utförs databehandling också på grundval av art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din slutenhet (t.ex. via enhetens fingeravtryck), utförs databehandlingen också på grundval av avsnitt 25 (1) i GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i GDPR. Dessutom behandlar vi dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av artikel 6.1 c i GDPR. Databehandling kan också utföras på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna sekretesspolicy.

Ombud för dataskydd

Vi har utsett ett dataskyddsombud.

Stephan Eschenbacher
Eschenbacher IT-Konsultation & Service
Eckenstraße 50
90480 Nürnberg

Telefon: +49 911 / 401823
E-post: info@pica-marker.com

Mottagare av personuppgifter

Som en del av vår affärsverksamhet samarbetar vi med olika externa organisationer. I vissa fall är det också nödvändigt att överföra personuppgifter till dessa externa organisationer. Vi lämnar endast ut personuppgifter till externa organ om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, om vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. att lämna ut uppgifter till skattemyndigheter), om vi har ett berättigat intresse av överföringen enligt artikel 6.1 f i GDPR eller om en annan rättslig grund tillåter överföringen av uppgifter. Vid användning av personuppgiftsbiträden vidarebefordrar vi endast våra kunders personuppgifter på grundval av ett giltigt avtal om orderhantering. Vid gemensam bearbetning ingås ett avtal om gemensam bearbetning.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

OM BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM BASERAS PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING DEN ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig, kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.

Information, korrigering och radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi i allmänhet tid för att kontrollera detta. Under tiden som granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att de raderas.
  • Om du har lämnat in en invändning i enlighet med artikel 21.1 i GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagring - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör viktiga allmänna intressen i Europeiska unionen eller i en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklam via e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för vår skyldighet att tillhandahålla ett rättsligt meddelande i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av denna webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats

Kakor

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras på din enhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan härröra från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies gör det möjligt att integrera vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att analysera användarnas beteende eller för reklamändamål.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR, såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG); samtycke kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna sekretesspolicy.

Samtycke med Borlabs cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookie consent-teknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare eller till användning av vissa tekniker och för att dokumentera dessa i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Leverantören av denna teknik är Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Tyskland (nedan kallad Borlabs).

När du besöker vår webbplats lagras en Borlabs cookie i din webbläsare, i vilken de samtycken du har gett eller återkallandet av dessa samtycken lagras. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till leverantören av Borlabs Cookie.

De insamlade uppgifterna lagras tills du ber oss att radera dem eller själv raderar Borlabs cookie eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade. Detaljer om databehandling av Borlabs Cookie finns på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs cookie consent-teknik används för att erhålla det juridiskt nödvändiga samtycket för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är

  • Typ av webbläsare och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra uppgiftskällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

Vi lagrar de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med lagringen inte längre är aktuellt (t.ex. efter att din begäran har uppfyllts). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager i sig skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och genomför inga oberoende analyser. Den används endast för att hantera och visa de verktyg som integreras via den. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Tag Manager används på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att snabbt och okomplicerat kunna integrera och hantera olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG avser. Samtycket kan återkallas när som helst.

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsens besökare. I samband med detta får webbplatsoperatören olika användningsdata, t.ex. sidvisningar, besökets längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa uppgifter tilldelas användarens slutenhet. De kopplas inte till ett användar-ID.

Vi kan också använda Google Analytics för att bland annat registrera dina mus- och scrollrörelser och klick. Google Analytics använder också olika modelleringsmetoder för att komplettera de registrerade dataposterna och använder maskininlärningstekniker för dataanalys.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och bearbetar dina uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av order

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och uppfyller de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Meta Pixel (tidigare Facebook Pixel)

Denna webbplats använder Facebook/Meta visitor action pixel för att mäta konverteringar. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Detta gör det möjligt att spåra beteendet hos besökare på webbplatsen efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På så sätt kan Facebook-annonsernas effektivitet utvärderas för statistik- och marknadsundersökningsändamål och framtida annonseringsåtgärder optimeras.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör av denna webbplats; vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) kan användas. Detta gör det möjligt för Facebook att placera annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och överförs till Facebook, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas uteslutande till insamlingen av uppgifterna och dess överföring till Facebook. Den behandling som Facebook utför efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam behandling. Ordalydelsen i avtalet hittar du på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för säker implementering av verktyget på vår webbplats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook-produkter. Du kan hävda registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt med Facebook. Om du vänder dig till oss med dina rättigheter som registrerad är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du hittar mer information om hur du skyddar din integritet i Facebooks integritetspolicy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också använda remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" i avsnittet Annonsinställningar under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen avaktivera den. Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna göra detta.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du avaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

6:e nyhetsbrevet

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in, eller endast på frivillig basis. Vi använder de leverantörer av nyhetsbrevstjänster som beskrivs nedan för att bearbeta nyhetsbrevet.

CleverReach

Denna webbplats använder CleverReach för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland (nedan kallad "CleverReach"). CleverReach är en tjänst som kan användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som du anger för att få nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) lagras på CleverReachs servrar i Tyskland eller Irland.

Våra nyhetsbrev som skickas med CleverReach gör det möjligt för oss att analysera nyhetsbrevsmottagarnas beteende. Vi kan bl.a. analysera hur många mottagare som har öppnat nyhetsbrevet och hur ofta de har klickat på en länk i nyhetsbrevet. Konverteringsspårning kan också användas för att analysera om en fördefinierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på denna webbplats) har ägt rum efter att ha klickat på länken i nyhetsbrevet. Ytterligare information om dataanalys av CleverReach-nyhetsbrev finns på https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av den databehandling som redan har ägt rum påverkas inte av annulleringen.

Om du inte vill bli analyserad av CleverReach måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för detta ändamål i varje nyhetsbrev.

De uppgifter som du lämnar till oss för att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

Efter att du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Du hittar mer information i CleverReachs sekretesspolicy på https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Behandling av order

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen och som garanterar att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

7. Plugins och verktyg

YouTube med utökat dataskydd

Denna webbplats innehåller videor från webbplatsen YouTube. Operatören av sidorna är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Överföringen av data till YouTube-partners är dock inte nödvändigtvis utesluten av det utökade dataskyddsläget. YouTube upprättar t.ex. en anslutning till Googles marknadsföringsnätverk oavsett om du tittar på en video eller inte.

Så snart du startar en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. På så sätt får YouTube-servern veta vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube kan dessutom lagra olika cookies på din slutenhet när du startar en video eller använda jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. fingeravtryck på enheten). På så sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök.

Efter starten av en YouTube-video kan ytterligare databehandlingsprocesser utlösas som vi inte har något inflytande över.

Användningen av YouTube är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om dataskydd på YouTube finns i deras integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Adobe-teckensnitt

Denna webbplats använder webbteckensnitt från Adobe för standardiserad visning av vissa teckensnitt. Leverantören är Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

När du besöker denna webbplats laddar din webbläsare de nödvändiga teckensnitten direkt från Adobe för att visa dem korrekt på din enhet. I samband med detta upprättar din webbläsare en anslutning till Adobes servrar i USA. Detta ger Adobe kunskap om att denna webbplats har öppnats via din IP-adress. Enligt Adobe lagras inga cookies när teckensnitten tillhandahålls.

Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en enhetlig presentation av typsnittet på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Ytterligare information om Adobe Fonts finns på https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Du hittar Adobes sekretesspolicy på: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för att standardisera visningen av teckensnitt. När du öppnar Google Maps laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

Användningen av Google Maps är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

HanteraWP

Vi hanterar denna webbplats med hjälp av verktyget ManageWP. Leverantören är GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbien (nedan kallad ManageWP).

Med ManageWP kan vi bl.a. övervaka säkerheten och prestandan på vår webbplats och skapa automatiska säkerhetskopior. ManageWP har därför tillgång till allt innehåll på webbplatsen, inklusive våra databaser. ManageWP hostas på leverantörens servrar.

Användningen av ManageWP baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den mest effektiva och säkra driften av sin webbplats (er). Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TN9xAAG&status=Active

8. E-handel och betalningsleverantörer

Behandling av kund- och avtalsuppgifter

Vi samlar in, behandlar och använder personliga kund- och avtalsuppgifter för att upprätta, organisera innehållet i och ändra våra avtalsförhållanden. Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den mån detta är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.

De insamlade kunduppgifterna raderas när beställningen har slutförts eller affärsrelationen har avslutats och eventuella befintliga lagstadgade lagringstider har löpt ut. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

9. egna tjänster

Hantering av uppgifter om sökande

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka till oss (t.ex. via e-post, post eller onlineansökningsformulär). I det följande informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlas in som en del av ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig att dina uppgifter kommer att samlas in, behandlas och användas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Omfattning och syfte med datainsamlingen

Om du skickar en ansökan till oss behandlar vi dina tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från anställningsintervjuer etc.) i den mån detta är nödvändigt för att besluta om att inleda ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden för detta är § 26 BDSG enligt tysk lag (inledande av ett anställningsförhållande), art. 6 para. 1 lit. b GDPR (allmän avtalsinledning) och - om du har gett ditt samtycke - art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras inom vårt företag till personer som är involverade i behandlingen av din ansökan.

Om ansökan godkänns kommer de uppgifter som du har lämnat att lagras i våra databehandlingssystem på grundval av § 26 BDSG och Art. 6 para. 1 lit. b GDPR i syfte att genomföra anställningsförhållandet.

Lagringstid för uppgifter

Om vi inte kan erbjuda dig ett jobb, du avvisar ett jobb eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att lagra de uppgifter du har lämnat på grundval av våra berättigade intressen (artikel 6.1 f GDPR) i upp till 6 månader från slutet av ansökningsprocessen (avvisande eller tillbakadragande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Bevarandet tjänar i synnerhet som bevis i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter det att 6-månadersperioden har löpt ut (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättslig tvist), kommer uppgifterna endast att raderas när syftet med ytterligare lagring inte längre gäller.

Uppgifterna kan också lagras längre om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller om lagstadgade lagringsskyldigheter förhindrar radering.

Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar operatörens kontaktuppgifter i det juridiska meddelandet för denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig främst om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. För mer information, se integritetspolicyn under "Rätt till begränsning av behandling".

2 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy. När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är

Pica-Marker GmbH
Picastrasse 5
91356 Kirchehrenbach

Telefon: 09191 / 320 403- 99
E-post: info@pica-marker.com

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

Om databehandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som härrör från din speciella situation; detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser. Respektive rättslig grund som behandlingen baseras på finns i denna sekretesspolicy. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21.1 i GDPR). Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring; detta gäller även för profilering i den mån den är förknippad med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direkt marknadsföring (invändning enligt art. 21.2 i GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig, kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.
Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part

Information, blockering, radering och rättelse

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter när som helst. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i det juridiska meddelandet. Rätten till begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

- Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi i allmänhet tid för att kontrollera detta. Under tiden som granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
- Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
- Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att de raderas.
- Om du har lämnat in en invändning i enlighet med artikel 21.1 i GDPR måste en avvägning göras mellan dina intressen och våra. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagring - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör viktiga allmänna intressen i Europeiska unionen eller i en medlemsstat.

3. Ombud för dataskydd

Dataskyddsombud som krävs enligt lag

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Stephan Eschenbacher
Eschenbacher IT-Konsultation & Service
Eckenstraße 50
90480 Nürnberg

Telefon: 0911 401823
E-post: datenschutz@pica-marker.com

4. Datainsamling på vår webbplats

Kakor

Vissa av Internetsidorna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din slutenhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad. Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. varukorgsfunktion) lagras på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är

- Typ av webbläsare och webbläsarversion
- Operativsystem som används
- Hänvisande URL
- Värdnamn för åtkomstdatorn
- Tidpunkt för serverförfrågan
- IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor. Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke. De uppgifter som anges i kontaktformuläret behandlas därför uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Allt du behöver göra är att skicka oss ett informellt e-postmeddelande. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen. Vi lagrar de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med lagringen inte längre är aktuellt (t.ex. efter att ha uppfyllt din begäran). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

5. Plugins och verktyg

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Användningen av Google Maps är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Mer information om hanteringen av användardata hittar du i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi också reCAPTCHA-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denna funktion används främst för att skilja om en post görs av en fysisk person eller missbrukas av maskin och automatiserad bearbetning. Tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och alla andra uppgifter som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google och utförs i enlighet med artikel 6.1 f och artikel 49.1 i GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa individuellt ansvar på Internet och undvika missbruk och skräppost. I samband med användningen av Google reCAPTCHA kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA. Ytterligare information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/