GTC

1 Tillämpningsområde och leverantör

(1) Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som du ingår med Pica-Marker GmbH, Picastraße 5, 91356 Kirchehrenbach (nedan kallad "Pica-Marker" eller "vi" eller "oss") för köp av produkter.

(2) Våra erbjudanden riktar sig uteslutande till företagare i den mening som avses i § 14 (1) BGB, dvs. en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridisk kapacitet som agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet när de avslutar en juridisk transaktion.

(3) Våra leveranser, tjänster och erbjudanden sker uteslutande på grundval av dessa allmänna villkor. En kunds allmänna villkor som står i strid med våra allmänna villkor gäller endast om vi uttryckligen har godkänt dem.

(4) Avtalsspråket är uteslutande tyska.

(5) På webbplatsen https://pica-marker.com/ kan du hämta och skriva ut de allmänna villkor som gäller för närvarande. Avtalstexten kommer inte att sparas.

2 Ingående av avtal

(1) Du kan göra en icke-bindande förfrågan om en beställning via e-post, telefon eller via vårt standardkontaktformulär.

(2) På begäran skickar vi dig ett erbjudande om våra produkter. Detta är inte en bindande ansökan om ingående av ett köpeavtal, utan en icke-bindande inbjudan till dig att lämna ett erbjudande.

(3) Genom att bekräfta vårt erbjudande (din beställning) lämnar du ett bindande köpeanbud (§ 145 BGB).

(4) Ett köpeavtal för varorna ingås när vi uttryckligen förklarar att vi accepterar köperbjudandet (orderbekräftelse). Din begäran kan endast accepteras av oss fram till den tidpunkt då du kan förvänta dig att få svaret under normala omständigheter (§ 147 punkt 2 BGB). Undantag: vid förskottsbetalning sker accept av beställningen omedelbart i samband med beställningen.

3 priser

De priser som anges på produktsidorna inkluderar inte eventuell tillämplig moms och fraktkostnader.

4 Betalningsvillkor; dröjsmål

(1) Betalning ska ske mot faktura.

(2) Vi är ansvariga för att välja de betalningsmetoder som är tillgängliga i varje enskilt fall. I synnerhet förbehåller vi oss rätten att endast erbjuda dig utvalda betalningsmetoder för betalning, till exempel för att säkra vår kreditrisk endast förskottsbetalning.

(3) Om du väljer betalningsmetoden förskottsbetalning kommer vi att förse dig med våra bankuppgifter i orderbekräftelsen. Fakturabeloppet ska överföras till vårt konto inom 10 dagar från mottagandet av orderbekräftelsen.

(4) Vid betalning med kreditkort reserveras köpeskillingen på ditt kreditkort vid tidpunkten för beställningen (auktorisation). Ditt kreditkortskonto debiteras i själva verket när vi skickar varorna till dig.

(5) När du betalar med PayPal kommer du att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal under beställningsprocessen. För att du ska kunna betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller registrera dig först, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen till oss. När du har lagt beställningen i butiken begär vi att PayPal ska initiera betalningstransaktionen. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen. Betalningstransaktionen kommer att genomföras automatiskt av PayPal omedelbart efteråt.

(6) Vid betalning med autogiro kan du behöva stå för eventuella kostnader som uppstår till följd av en återföring av en betalningstransaktion på grund av otillräckliga medel på ditt konto eller på grund av felaktiga bankkontouppgifter som du har lämnat.

(7) Om du är i dröjsmål med en betalning är du skyldig att betala den lagstadgade dröjsmålsräntan på 9 procentenheter över basräntan. Därutöver har du rätt till ett engångsbelopp på 40 euro. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare skadestånd.

5 Kvittning; retentionsrätt

(1) Ni ska endast ha rätt till kvittning om er motfordran har fastställts rättsligt, inte bestrids eller erkänns av oss eller står i nära synallagmatiskt förhållande till vår fordran.

(2) Du får endast utöva en retentionsrätt om din motfordran grundar sig på samma avtalsförhållande.

6 Leverans; äganderättsförbehåll

(1) Om inte annat avtalats ska varorna levereras från vårt lager till den adress som du har angett.

(2) Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills alla fordringar som härrör från den nuvarande affärsrelationen har reglerats till fullo. Pantsättning eller överföring av äganderätten som säkerhet är inte tillåten före överföringen av äganderätten till de reserverade varorna.

(3) I undantagsfall är vi inte skyldiga att leverera den beställda varan om vi i vederbörlig ordning har beställt varan, men den inte har levererats korrekt eller i tid (kongruent täckningstransaktion). Förutsättningen för detta är att vi inte är ansvariga för att varan inte finns tillgänglig och att vi utan dröjsmål har informerat er om detta. Dessutom får vi inte ha övertagit risken för att anskaffa de beställda varorna. Om varorna inte är tillgängliga kommer vi omedelbart att återbetala eventuella redan gjorda betalningar. Vi tar inte på oss risken att behöva anskaffa de beställda varorna (anskaffningsrisk). Detta gäller även vid beställning av varor som endast beskrivs utifrån deras typ och egenskaper (generiska varor). Vi är endast skyldiga att leverera från vårt lager av varor och de varor som vi beställt från våra leverantörer.

(4) Ni får sälja varorna vidare inom ramen för er normala affärsverksamhet. I så fall överlåter ni härmed till oss alla fordringar motsvarande fakturabeloppet som ni har på grund av vidareförsäljningen. Vi accepterar överlåtelsen, men ni har rätt att driva in fordringarna. Om ni inte fullgör era betalningsförpliktelser på ett korrekt sätt förbehåller vi oss rätten att själva driva in fordringarna.

(5) Vid sammanläggning och blandning av förbehållsvaror förvärvar vi delägarskap i den nya varan i förhållande till fakturavärdet för förbehållsvarorna till de övriga bearbetade varorna vid tidpunkten för bearbetningen.

(6) Vi förbinder oss att på begäran frisläppa de värdepapper som vi är berättigade till i den utsträckning som realisationsvärdet av våra värdepapper överstiger de fordringar som ska säkerställas med mer än 10 %. Valet av de värdepapper som ska frisläppas ska ske efter vårt gottfinnande.

8 Garanti

Om inte annat uttryckligen avtalats ska dina garantianspråk regleras av de lagstadgade bestämmelserna i försäljningslagen (§§ 433 ff. BGB) med följande ändringar:

  • Endast våra egna specifikationer är bindande för varans kvalitet, men inte offentlig reklam och uttalanden.
  • Ni är skyldig att omedelbart och med tillbörlig omsorg undersöka varorna med avseende på avvikelser i kvalitet och kvantitet och att meddela oss om uppenbara fel inom 7 dagar från mottagandet av varorna. För att hålla tidsfristen räcker det med att varan skickas i rätt tid. Detta gäller även för dolda fel som upptäcks vid en senare tidpunkt. Vid åsidosättande av undersöknings- och reklamationsskyldigheten kan inga garantianspråk göras gällande.
  • Vid fel lämnar vi garanti efter eget gottfinnande genom reparation eller utbyte (efterföljande uppfyllelse). Vid avhjälpande av fel är vi inte skyldiga att bära de ökade kostnader som uppstår genom transport av varorna till en annan plats än platsen för uppfyllande, förutsatt att transporten inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.
  • Om den efterföljande fullgörelsen misslyckas två gånger kan du efter eget gottfinnande kräva prisavdrag eller frånträda avtalet.
  • Garantitiden är ett år från det att varan levererats.

9 Ansvar

(1) Obegränsat ansvar: Vi ansvarar utan begränsning för uppsåt och grov vårdslöshet samt i enlighet med den tyska produktansvarslagen. Vi ansvarar för ringa vårdslöshet vid skada på människors liv, lem och hälsa.

(2) I övrigt gäller följande ansvarsbegränsning: Vid ringa vårdslöshet ansvarar vi endast för brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse, vars fullgörande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras och vars efterlevnad ni regelbundet får räkna med (kardinalförpliktelse). Ansvaret för ringa vårdslöshet är begränsat till det skadebelopp som var förutsebart vid tidpunkten för avtalets ingående och vars uppkomst typiskt sett måste förväntas. Denna ansvarsbegränsning gäller även till förmån för våra ställföreträdare.

10 Slutliga bestämmelser

(1) Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltiga, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

(2) Avtal mellan oss och dig ska uteslutande regleras av tysk lag, med undantag för bestämmelserna i Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor (CISG, "FN:s försäljningskonvention").

(3) Om ni är en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, ska vårt säte vara behörig domstol för alla tvister som uppstår från eller i samband med avtal mellan oss och er.

Stå stilla: Maj 2024